Investeringsstöd för solceller

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är 30 procent till företag såväl företag och föreningar som privatpersoner. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Regeringen gick ut med detta pressmeddelande i september 2017

Den 7:e December fattade risdagen beslut i frågan och förslaget godkändes.

Regeringen ökade solinvesteringsstödet med 200 miljoner redan 2017 och 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Regeringen beslutade också en höjning av stödet till 30 procent av investeringskostnaden för alla stödmottagare, från dagens 20 procent, för hushåll som sätter upp solceller på taket.

Läs mer om investeringsstödet här: www.energimyndigheten.se